การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  โครงสร้าง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  แผนที่ดาวเทียม
  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  Q & A
  Social Network
   
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  - สำนักปลัดเทศบาล
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุขฯ
  - กองการประปา
  การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  - สำนักปลัดเทศบาล
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุขฯ
  - กองการประปา
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร
  E-service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำป
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน